Джамбо ООД притежава Разрешение 226/29.06.2012, валидно до 29.06.2017 г издадено от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР за „поддържане и обслужване на пожарогасителни, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове“ валидно за работа на територията на цялата страна.

Нашите специалисти ще Ви предложат изграждане, поддържане и обслужване на:

  • Пожарогасителни инсталации с вода – спринклерни и дренчерни
  • Пожарогасителни инсталации с въглероден диоксид и инертни газове
  • Пожарогасителни инсталации с пяна
  • Пожарогасителни инсталации с прах
  • Пожарогасителни инсталации с аерозол

Съобразено с изискванията на проекта, ние Ви предлагаме доставка на необходимото оборудването от водещи производители в тази сфера, в съответствие с европейските норми и стандарти за сигурност и качество.

Untitled-2Untitled-1

Untitled-4

Untitled-5

Untitled-3

Untitled-3 (14)

В зависимост от специфичните изисквания и условия на клиента предлагаме практични решения, които да бъдат в съобразени с по-късните етапи на доставка и монтаж.

Извършваме обучение на персонала за експлоатация на системите.

Съгласно условията на цитираното по-горе Разрешително, компанията извършва поддръжане и обслужване на пожарогасителни инсталации в съответствие с изискванията на производителя и европейските стандарти за качество и сигурност.