Изграждане на пожароизвестителни системи
Съгласно специфичните изискванията на Вашият проект ние предлагаме доставка на необходимото оборудването от водещи български и европейски производители отговарящо на всички норми и стандарти за сигурност и качество. Изграждаме системата със собствен екип, в пълно съответствие с изискванията на производителите и приложимата нормативна база. Извършваме следгаранционен сервиз и обучение на обслужващия персонал за работа със системата.

Абонаментно обслужване на пожароизвестителни системи
Съгласно изискванията на Наредба № 8121з – 647/01.10.2014 г. „За реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/ или експлоатация на уреди и съоръжения свързани с пожарната безопасност.

Untitled-2

Untitled-2

Untitled-3

Untitled-4

Untitled-5

Untitled-6

Джамбо ЕООД притежава Разрешение 226/29.06.2012, валидно до 29.06.2017 г издадено от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР за „поддържане и обслужване на пожарогасителни, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове“ валидно за работа на територията на цялата страна.

Нашата сервизна група се отзовава своервеменно, съгласно условията на всеки конкретен договор, за отсраняване на внезапни откази и повреди в системите. За Вашите служители извършваме обучение за правилна експлоатация на пожароизвестителните системи.